Algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Handelsonderneming Mardani® zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het verwerken en verzenden van uw bestellingen. Uw gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

Bedrijfsgegevens:

Handelsonderneming Mardani®

Paardeweide 46

4824 EH  Breda 

Kamer van koophandel: 67062466 

VAT NL: NL139531981B01

ING: 7572782

IBAN: NL77INGB0007572782

BIC: INGBNL2A

Telefoon: 06-46407373 

Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. De ondernemer: Handelsonderneming Mardani® is een eenmanszaak welke producten aan consumenten aanbiedt;

2. Consument/ afnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet;

4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door Handelsonderneming Mardani® georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6. Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld is;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Handelsonderneming Mardani® en consument en op elk aanbod van Mardani®.

2. Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt Handelsonderneming Mardani® de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar. De consument kan de algemene voorwaarden inzien en worden op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk gratis toegezonden. Deze algemene voorwaarden worden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

3. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens bepaalde product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich, indien sprake is van tegenstrijdige (algemene) voorwaarden, steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.

Artikel 4 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel.

2. Handelsonderneming Mardani® bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door Handelsonderneming Mardani® niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Handelsonderneming Mardani® treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Handelsonderneming Mardani® neemt passende veiligheidsmaatregelen in acht indien de consument elektronisch kan betalen. In dat kader heeft Handelsonderneming Mardani® zorg gedragen voor een veilige web omgeving.

4. Aan de consument zal Handelsonderneming Mardani® bij het product of dienst meezenden de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

a. het adres van de vestiging van Handelsonderneming Mardani® waar de consument met klachten terecht kan;

b. de in artikel 5 lid 3 opgenomen gegevens, tenzij door Handelsonderneming Mardani® deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

c. De consument heeft garantie op de werkzaamheid van het product onder de specificaties zoals vermeld. Indien het product hiervan afwijkt, stuurt de consument het artikel in de originele verpakking retour aan Handelsonderneming Mardani® waarna gemaakte kosten wordt vergoed en wordt een nieuw deugdelijk product toegezonden voor kosten van de leverancier.  

d. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken of een duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

5. De bepaling in lid 4 is alleen van toepassing op de eerste levering indien Handelsonderneming Mardani® zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten;

6. Handelsonderneming Mardani® kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5 - Het aanbod

1. Handelsonderneming Mardani® zal vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.

2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de consument het product/dienst goed kan beoordelen. De afbeeldingen van het aanbod zijn waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden de Handelsonderneming Mardani® niet.

3. Bij een aanbod vermeldt Handelsonderneming Mardani® duidelijk wat de rechten en plichten van een consument zijn indien het aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij de

- prijs inclusief belastingen;

- kosten van aflevering;

- wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en hoe de consument deze tot stand kan laten komen;

- wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst;

- de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze door de consument kan worden geraadpleegd;

- termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de periode voor het gestand doen van de prijs;

4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Handelsonderneming Mardani® het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden

 

Artikel 6 - De prijs

1. Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen inclusief btw. Er zijn in het aanbod geen verborgen extra kosten zoals belastingen (btw), verpakking- of verzendkosten. Deze kosten zijn duidelijk bij het aanbod vermeld.

2. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.

3. Aangezien Handelsonderneming Mardani® haar producten of diensten internationaal inkoopt waarbij de prijzen aan schommelingen onderhevig zijn op de financiële markt zal Mardani®, in afwijking van het vorige lid, de product/dienst met variabele prijzen aanbieden, waarbij is vermeld dat voor het aanbod sprake kan zijn van prijsschommelingen en dat de prijzen richtprijzen ten gevolge van valutaverhoudingen.

4. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet van toepassing tenzij zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

5. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij de ondernemer Handelsonderneming Mardani® dit bedongen heeft dat deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen dan wel de consument de mogelijkheid heeft de overeenkomst op te zeggen op het moment dat sprake is van een prijsverhoging.

 

Artikel 7. Levertijd 
1. Alle door Handelsonderneming Mardani® genoemde (leverings-)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Mardani bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Handelsonderneming Mardani® schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
2. Overschrijding van de door Handelsonderneming Mardani® opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. In geval Handelsonderneming Mardani® de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Handelsonderneming Mardani® op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft de afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Handelsonderneming Mardani® te sturen.

Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving geretourneerd. 
Dit gaat echter om bestellingen waarvan de producten op voorraad zijn te Breda. Dit geldt niet voor pre-orders welke nog niet op voorraad zijn bij Handelsonderneming Mardani®

Levertijden van pre-orders en/of op maat voor afnemer gemaakte producten gaat altijd in overleg met de afnemer. Deze levertijden kunnen schommelen en deze levertijden zijn nooit fataal.

Artikel 8 – Betaling

1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

U dient uw bestellingen bij Handelsonderneming Mardani® vooraf te betalen per bank (Ideal) of PayPal. 

Als u uw bestelling bij ons komt afhalen, kunt u ter plaatse contant betalen. 

Ideal: Via de website maakt u het totale verschuldigde bedrag over;

PayPal: Als u kiest voor een betaling met PayPal dan wordt de betaling verzorgd door Cardgate. 

Met PayPal kunt u veilig en snel online betalen. U betaalt dan wel 5% extra kosten over het totaalbedrag. PayPal betalingen komen meteen bij ons binnen zodat we uw order zo snel mogelijk kunnen verwerken. 

Vooruitbetaling per bank: Als u kiest voor betaling per bank dient u het totaalbedrag binnen 7 werkdagen aan ons over te maken. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst ontvangt u van ons een e-mail met daarin onze bankgegevens en het ordernummer dat u bij de overschrijving dient te vermelden. Uw bestelling wordt pas verzonden wanneer het complete orderbedrag op onze rekening is bijgeschreven. Houdt er hierbij rekening mee dat uw overschrijving vaak één a twee werkdagen nadat het geld van uw rekening is afgeschreven op onze bankrekening wordt bijgeschreven. 

Contant in onze showroom: U kunt uw bestelling ook op afspraak komen afhalen in onze showroom. U kunt hier betalen met contant geld.

2. Indien sprake is van non- of wanbetaling door de consument kan handelsonderneming Mardani®, tenzij dat wettelijk beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij de consument in rekening brengen mits zulks vooraf aan de consument is medegedeeld.

3. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de consument aan Handelsonderneming Mardani® te worden medegedeeld.

4. Vooruitbetaling is bedongen. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst voordat de afgesproken vooruitbetaling is verricht.

5. Als de afnemer een factuur van Handelsonderneming Mardani® niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Handelsonderneming Mardani® op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Handelsonderneming Mardani® tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
2. De consument is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Mardani®, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Handelsonderneming Mardani® heeft voldaan.
3. Ingeval Handelsonderneming Mardani® de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Handelsonderneming Mardani® op schadevergoeding onverlet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijn er beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. 
 

Artikel 10 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. De consument heeft bij de aankoop van producten waarbij dit op de Handelsonderneming Mardani® site is vermeld gedurende maximaal veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van het product de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

2. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken, dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Handelsonderneming Mardani® retourneren.

3. Uitgesloten van retouren zijn producten die op maat worden besteld zoals op voor de klant op maat gemaakte producten zoals bijvoorbeeld arcadekasten.

4. Alvorens de consument van het herroepingsrecht gebruik wilt maken dient de consument Handelsonderneming Mardani® te informeren alvorens over te gaan tot retournering.

 

Artikel 11 - Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. De consument heeft bij de levering van diensten gedurende maximaal veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

2. De consument zal de door Handelsonderneming Mardani® bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering terzake verstrekte redelijke en duidelijke instructies om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht opvolgen.

3. In geval van tussentijdse opzegging heeft Handelsonderneming Mardani® naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
4. De vorderingen van Handelsonderneming Mardani® op de consument zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Handelsonderneming Mardani® ter kennis gekomen omstandigheden Handelsonderneming Mardani® goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Handelsonderneming Mardani® de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
5. In de hierboven genoemde gevallen is Handelsonderneming Mardani® bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen één en ander onverminderd het recht van Handelsonderneming Mardani® schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 12 - Kosten in geval van herroeping

1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending en mogelijke schades voor diens rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Handelsonderneming Mardani® dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

3. Handelsonderneming Mardani® behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Handelsonderneming Mardani® of de leverancier van het product) is beschadigd.
5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Handelsonderneming Mardani® schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Handelsonderneming Mardani® de consument hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Handelsonderneming Mardani® heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden. 
 

Artikel 13 - Uitsluiting herroepingsrecht 

1. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten in het aanbod waarbij dit bij het product voor het sluiten van de overeenkomst, is vermeld.

2. Het uitsluiten van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:

a) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

b) voor computer hardware en -software waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

c) die Handelsonderneming Mardani® tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

d) voor producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Handelsonderneming Mardani® geen invloed heeft;

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht bij diensten is mogelijk bij diensten waarvan de levering met instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 14 - Levering en uitvoering

1. Handelsonderneming Mardani® erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

2. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal Handelsonderneming Mardani® zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen.

Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen is het herroepingsrecht niet uitgesloten en is de consument vrij de overeenkomst te ontbinden, waarbij de kosten van een eventuele retourzending voor rekening van de ondernemer komen.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de consument bij Mardani®.

4. Het adres dat de consument aan Handelsonderneming Mardani® heeft medegedeeld geldt als plaats van levering.

5. Handelsonderneming Mardani® zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken, met inachtneming van het gestelde in artikel 5. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

6. In geval van ontbinding op grond van het vorige lid zal Handelsonderneming Mardani® het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.

Wanneer u wilt weten wat de verzendkosten zijn naar uw adres, neem dan contact met ons op, geef uw complete adres met postcode door, wij zullen u dan z.s.m. de betreffende kosten aan u laten weten. 

Grote goederen (zoals arcadekasten) kunnen in overleg tegen betaling bezorgd worden.

Arcadekast

Iedere machine wordt voor verzending eerst nog eens extra getest, en daarna zorgvuldig ingepakt. 

Uw machine wordt verzekerd verstuurd met waarde aangifte zodat, wanneer er toch nog iets mocht gebeuren met uw machine zal de aangenomen transporteur de schade zal vergoeden. Wij zullen dan onze uiterste best om samen een goede oplossing te vinden.

Kleinere zendingen zullen gewoon via de pakketpost van PostNL worden verstuurd en in veel gevallen dus niet meer dan €15,- bedragen.

 

Artikel 15 – Garantie

Een door Mardani®, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Handelsonderneming Mardani® ten opzichte van de consument heeft op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.

 

Artikel 16 –Conformiteit

Handelsonderneming Mardani® staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 17 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Mardani®.

3. De ondernemer zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan worden ingediend via een mailbericht via de website.

 

Artikel 18 – Toepasselijk Recht

Op overeenkomsten tussen Handelsonderneming Mardani® en de consument waarop deze algemene

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 – Aanvullende Voorwaarden

Handelsonderneming Mardani® heeft altijd het recht een bestelling te weigeren c.q. te annuleren zonder opgaaf van reden. 

Handelsonderneming Mardani® is niet verplicht bestellingen te leveren waarvan de prijs foutief is doorgegeven door een leverancier of een product waarvan de prijs door een technische fout verkeerd op de site is weergegeven. 

Handelsonderneming Mardani® is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in omschrijvingen van producten op haar website(s).

Winkelmandje

Uw winkelmand is leeg.

 

Je kunt hier enkele populaire tags proberen:

Account

Account

Nog geen account?
Account aanmaken